Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle
  overeenkomsten betreffende personal training, training, coaching en advisering die tussen de
  ondernemer en de consument/ deelnemer/ bedrijf worden gesloten.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
  JDB FIT, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze
  voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.3. Alle overeengekomen afspraken, schriftelijk en mondeling, zijn strikt persoonsgebonden en
  niet overdraagbaar.

Artikel 2. Verantwoordelijkheid

 1. Op JDB FIT rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk
  begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.
 2. JDB FIT voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht,
  deskundigheid en vermogen.
 3. JDB FIT is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdrachtdie het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en
  het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van JDB FIT. Dit
  betekent dat JDB FIT niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverleningen dus
  niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde resultaten.

  4. Behalve wanneer anders is overeengekomen, duren de trainingssessies en coaching
  gesprekken 30 minuten.

  5. Beide partijen verklaren akkoord te gaan met een geheimhoudingsplicht, jegens alle relevante
  en vertrouwelijke informatie

Artikel 3. Aansprakelijkheid en betaling

 1. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
 2. JDB FIT is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 3. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 4.  Ook is JDB FIT niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door JDB FIT georganiseerde activiteiten.
 5. JDB FIT is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de (Personal ) Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
 6. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.
  De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.
 7. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen JDB FIT wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die JDB FIT aanbiedt.
 8. De deelnemer is jegens JDB FIT aansprakelijk wanneer JDB FIT op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer.
 9. De deelnemer dient JDB FIT te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.
 10. Bij de bevestiging van de inschrijving zal JDB FIT meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan.
 11. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is JDB FIT gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.
 12. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd.De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de
  resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze
  binnen 10 dagen na opeisbaarheid aan JDB FIT te voldoen.
 13. Betaling dient na ontvangst van de factuur te geschieden, waarbij een betalingstermijn geldt
  van 14 dagen.
 14. Voor voedingsbegeleiding geldt dat bij de eerste afspraak, in dat geval de intake, de betaling
  aan het einde van de afspraak direct moet worden voldaan. Pas na de betaling zal JDB FIT
  beginnen met het maken van het dieet. In de tweede afspraak, ontvangt de klant het dieet. Na
  de eerste factuur zal er worden overgegaan naar maandelijkse facturatie.
 15. De factuur voor de overeengekomen contractperiode wordt in maandelijkse termijnen
  gefactureerd, met uitzondering van punt 14.
 16. Alle overeengekomen afspraken kennen geen verlenging anders dan is overeengekomen.
 17.  De overeenkomst wordt aangegaan voor ten minste 3 maanden. Daarna is de overeenkomst
  maandelijks opzegbaar

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
  te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig
  of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
  nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
  zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
  zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde
  van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst
  tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
  voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er
  zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
  instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op deOpdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen
  opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
  vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
  vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
  ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt
  en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst
  terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
  enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van
  wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg
  met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
  derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht
  van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan
  de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
  daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 7.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
  beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
  laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
  Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij
  om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
  overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
  schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever
  zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
  werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
  vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
  uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in
  rekening worden gebracht

Artikel 5.  Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen

 1. Bij ziekte van onze medewerkers behoudt JDB FIT het recht de desbetreffende activiteit(en)
  te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.
 2. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Tenzij anders overeen
  gekomen.
 3. De trainings en/of coaching sessies worden op vaste tijden afgesproken.
 4. Client verplicht zich op tijd aanwezig te zijn en bij te laat aanwezig zal geen verlenging plaatsvinden van de vooraf afgesproken trainings/coaching sessie.
 5. Indien cliënt verhinderd is, dient hij/zij zich af te melden, waarbij tenminste 24 uur van te voren geldt als voldoende om niet door te berekenen.
 6. Bij alle andere afzeggingen binnen de 24 uur, kan doorberekening van de afgesproken trainings/coaching sessie plaatsvinden.
 7. De trainer/coach kan de training annuleren of verplaatsen naar een ander tijdstip.

Artikel 6. Gezondheid

 1. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de
  instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.
 2. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met JDB FIT aan te
  gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 7. Privacy

 1. JDB FIT gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de deelnemer en zal deze slechts conform
  de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal JDB FIT de betrokkene hierover informeren.
 2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van
  een dienst van JDB FIT verwerkt worden. De cliënt staat er tevens voor in dat inhoud van de gegevens
  niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart
  de cliënt JDB FIT tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens
  of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien JDB FIT op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal
  deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op
  de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Het is de cliënt verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding
  hiervan is JDB FIT gerechtigd om de overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Juni 2024, Houten